şarkı sözleri
 • şarkı sözleri
 • Bize katıl
 • Reklam ve İletişim
 •  

  Mustafa Kemal Atatürk

  1 Kasım 1938′ deki TBMM’nin açıl???na hastalığı yüzünden katılamadı. Atatürk’ e on be? gün kadar son rahat günlerini yaşama olana??nı veren hastalık, tekrar normal seyrinden çıkarak yeni bir krizle şiddetlendi. Ardından korkulan son bütün acıyla geldi.
  Büyük Komutan, Devlet Adam?, Devrimci ve Büyük insan, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05′te ölümlü yaşama veda etti.

  Bu kara haber Türk Milletini büyük bir yasa bo?du. 16 Kasım 1938′ de tabutu, Türk Bayra??yla örtülü bir katafalk üzerinde Dolmabahçe Saray?’nın büyük tören salonuna konuldu ve halkın ziyaretine açıldı. Bütün İstanbul halkı büyük kurtarıcısına son görevi yapmak için Saraya ko?tu.
  19 Kasım 1938 Cumartesi günü sabah?, Dolmabahçe Saray? Tören Salonunda cenaze namaz? kılındı. Cenaze alay? İstanbul halkının gözyaşları arasından geçerek Gülhane Park?’na geldi. Tabut bir torpidoya alınarak, Yavuz Zırhlıs?’na nakledildi. ?zmit’te özel bir trene konulan cenaze, yol boyunca Ata’larına son saygısını gösteren halkın yüreklerinde derin sızılar bırakarak 20 Kasım 1938 Pazar günü Ankara’ya götürüldü.
  Atatürk’ ün tabutu Büyük Millet Meclisi önünde hazırlanan katafalka yerleştirildi. Ba?ta Cumhurba?kanı olmak üzere, bütün Ankara halkı katafalkın önünden saygıyla e?ilerek geçti. 21 Kasım 1938 Pazartesi günü hafif ya?an bir yağmur altında tören ba?ladı. On iki milletvekili cenazeyi top arabasına yerleştirdi. On iki general top arabasının iki yanında nöbete durdu. Ba?ta yabancı Devletlerin yolladıkları askeri birlikler olmak üzere, törene katılan birlikler Türk Milleti’nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk’ ü selamlayarak geçtiler. Cenazeyi taşıyan top arabasının arkasında en büyü?ünden, en küçüğüne kadar bütün Türk Milleti vardı. Atatürk’ e geçici kabir olarak ayrılan Etnografya Müzesi’ ne götürülen tabut, hazırlanan mermer lahdine yerleştirildi.
  Atatürk’ ün naa?? Anıtkabir yapılıncaya dek on beş sene bu geçici kabirde kaldı. 10 Kasım 1953′te büyük bir merasimle ebedi istirahat yeri olan Anıtkabir’ e nakledildi.
  O, Türk’ ün tarihinde ve gönlünde ebediyen yaşayacaktır

  Atatürk’ün son sözü; ALEYKÜMÜSSELAM’dır

  Atatürk’ün çocukluğu ve eğitimi

  Atatürk’ün yaşamındaki kronolojik olaylar

  Ordu kumandani olarak atatürk

  Kurtulu? savaş?

  Atatürk devrimleri

  Atatürk diyor ki

  Atatürk’ün bazı özdeyi?leri

  Atatürk’ün Künyesi

  Öykülerle Atatürk

  Şiirlerle Atatürk

  Tasavvuf

  Atatürk’ün Anılar?

  Atatürk Ve 19 Sayıs?

  Atatürk Ve Kadınlar

  SAVA? YILLARI

  Balkan savaş?
  Birinci Dünya Savaş?
  Çanakkale savaşlar?

  KURTULU? SAVA?I
  Mustafa Kemal Samsun’da
  Amasya genelgesi

  Erzurum ve sivas kongreleri
  Misak? milli
  Sarıkamış, kars ve gümrü’ nün alınmas?
  Sevr antla?mas?
  Birinci ve ikinci inönü savaşlar?
  Sakarya meydan muharebesi

  BÜYÜK TAARRUZ

  Ba?komutanlık meydan muharebesi
  İzmir’ in kurtuluğu ve işgali
  Mudanya mütarekesi
  Lozan antla?mas?

  ATATÜRKÇÜLÜK

  Atatürkçülük; Atatürk’ün yaptığı ilke ve inkılapların, hayatının, kişili?i ve kişilik özelliklerinin tam olarak kavratılmasıyla anla??labilir. Bilinçli bir öğretim sürecinde; sadece Atatürk’le ilgili hatıra ve hayat hikayeleri, Atatürkçülü?ün kavratılmas? için yeterli değildir. Bu sürece mutlaka çeşitli etkinlikler yerleştirilip, tanımadan çok kavramaya, bellekte tutmaktan çok yaşamaya, bilmekten çok uygulamaya dönüştürerek, Atatürkçülü?ü kavratıp, ya?atıp, uygulatmak gerekmektedir.

  Bütün öğretmenlerimizin Milli Eğitim Temel Kanunu ve genel programlarda yer alan amaçlar doğrultusunda hareket ederek, öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına ba?lı yurtta?lar olarak yeti?tirmeleri görevlerinin gere?idir. Bu durumda, okullarımızda her türlü branı öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin bu konuya önemle e?ilmeleri ve programlara uygun biçimde etkinlik göstermeleri zorunlu bulunmaktadır.

  Bütün öğretmenler ders dışı e?itsel çalışmalarda ve rehberlik saatlerinde, diğer derslerin yanı sıra, Atatürkçülü?ü bir davran?? olarak kazandırma yolunda yapabilecekleri çalışmalar?, mevcut programlardaki amaç ve açıklamalar göz önünde tutularak , ders içi ve ders dışı çalışmalarda, Atatürk’ü bilinçli olarak sevdirme, O’ nun eserlerine içtenlikle ba?lanma yol ve yöntemlerini içerecek şekilde düzenlenmelidir.

  Temel Eğitimin I. Kademe sınıflarında; Atatürk ve eserlerinin tanıtılmas?, benimsetilmesi, sınıf öğretmenlerinin sadece belirli bir ders içindeki ünitelerin i?lenmesi sırasında vereceği bilgilerle sınırlı tutulmamalıdır. Atatürk’ün Ki?ili?i, Kurtulu? Savaşındaki önemli olaylar, Atatürk ?nkılab?, Atatürk ilke ve Görü?leri, Ulu önderimizin özdeyi?leriyle birlik ve beraberlik içerisinde her fırsatta öğrencilere duyurulmaya çal???lmal?, öğrenciler Atatürkçülük konusunda bilinçlendirilmelidir.

  Vatan ve Millet Sevgisi i?lenirken, Atatürk’ün vatanını ve milletini çok sevdiği, vatan ve millet için canını feda etmekten kaçınmadı?? vurgulanmalıdır.

  ?dealist oluğu i?lenirken; milli birlik duygusuyla kenetlenmi? olmanın, ayrıca milletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı meydana getirmenin Atatürk’ün ideali olduğu vurgulanmalıdır. Mantıkç? ve gerçekçi oluğu, akla ve bilime önem verdiği, gerçe?e akıl ve bilim yoluyla ula??laca??na inandığına kendi sözleriyle de?inilmelidir. Yarat?c? düşüncesi, kazandığı askeri başarılar ve inkılapların yapılmas? sırasındaki uygulamalarla verilmelidir. Sabır ve disiplin anlay???; bir konuda karar al??? ve uygulamadaki zamanlamasıyla; ileri görü?lülü?ü, olayların gelişmesiyle sonucu kestirebilmesiyle; açık sözlülü?ü, gerçekleri millete ifade etmekten çekinmemesiyle; Çok yönlülü?ü, komutan, devlet adam?, inkılapç?, öğretmen olmasıyla; Ö?reticilik yönü eğitim-ö?retime önem vermesi, harf inkılabını yapması ve Ba? öğretmenli?iyle; Sanatseverli?i, Türk sanatının gelişmesine, çağdaşla?masına verdiği önem ve bu alanda söylediği sözlerle; Yöneticili?i, toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmasıyla; Önder oluğu, Kurtulu? Savaş?’nda Türk milletine çağdaş inkılapların yapımındaki önderli?iyle; Kararlı ve Mücadeleci oluğu, güçlüklere direnmesi yılmadan ümitsizli?e kapılmamasıyla; Planlı çalışması, her i?ini planlı yap???yla; inkılapçıl???, gerçekleştirdi?i inkılaplarla; Birle?tirici ve Bütünle?tirici oluğu, Kurtulu? Savaş? öncesi hazırlık dönemindeki icraatlarıyla; İnsan sevgisi ise insanlara verdiği de?er ve bar??ç? yaklaşımlarıyla verilip kavratılmak, anlatılıp vurgulanmalıdır.

  Öğretmenlerin Atatürkçülü?ün kavratılmas? ve ya?atılmas? için yapması gereken çalışmalar şöyle özetlenebilir:

  - Sınıflarda bakanlık tavsiyeli Atatürk’le ilgili yayınlardan öğrenci seviyesine uygun Atatürk kitapl??? olu?turulmal?, her öğrenci okuduğu en az bir kitab? takdim etmelidir.

  - Öğrenciler, Atatürk’le ilgili Şiir ve özdeyi?leri toplamaya ve bir Atatürk Şiirleri Antolojisi meydana getirmeye te?vik edilmelidir.

  - Her ay değişecek şekilde, bir panoda haber levhas? hazırlatmal?, gazete ve dergilerde Atatürk hakkında çıkan Şiir ve yazılarla öğrencilerin yazdıkları aynı konudaki Şiir ve yazılar bu levhaya konulmal?, sınıf öğrencilerinin bilgi edinmeleri sa?lanmalıdır. Daha sonra bu yazılar, gelecek yıllarda kullanılmak üzere sınıflarda tutulacak dosyalarda saklanmalıdır.

  - Yıl içerisinde yazdırılacak kompozisyon ödevlerinden en az birisi Atatürk’ün ilke ve görü?leriyle ilgili özdeyi?leri de açıklanmas? konusunda verilmelidir.

  - Ders kitabındaki metinlerde geçen kelimelerle cümleler yaptırılırken, sık sık Atatürk inkılabıyla ilgili cümleler kurdurulmal?; dil bilgisi cümleleri de bu yönde olmalıdır.

  - Öğrencilerden bulundukları yerlerdeki Atatürk’le ilgili müze ve anıtları görmeleri istenmeli, derslerde gezi notlar?, Atatürkçülük duygusu ile birleştirilerek sözlü veya yazılı olarak anlattırılmalıdır.

  - Öğrencilerin ellerindeki Türkçe kitaplarında yer alan Atatürk, Kurtulu? savaş?, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili bulunan serbest okuma parçaları da, kitaptaki esas metinler gibi i?lenmelidir.

  - Her sınıfta Müfredat Program?’na göre ders öğretmenin seçimine bırakılm?? olan Kompozisyon örneklerinin Atatürk’ün inkılap, ilke ve görü?lerinden alınmasına özen gösterilmelidir.

  - “Fıkra”, “Hatıra”, “Portre”, “Tasvir”, “Mülakat” gibi yaz? türlerinde Atatürk bir kaynak olmalı ve bu konularda yazılmış pek çok yazarın eserlerinden seçmeler yapılmalı ve uygun bulunan metinlerin i?lenmesi yoluna gidilmelidir.

  - Sözlü ve yazılı açıklamalarda Atatürk’ün özdeyi?lerinin anlatım içine girmesi sa?lanmalıdır.

  - Ders kitaplarında yer alan yazarların metinleri i?lenirken ilgisine göre, Atatürk ve inkılabıyla ba?lant? kurulmalıdır.

  - Türkiye’nin dünyadaki yeri ve önemi konusunda, yurdumuzun bugünkü sınırlarının Atatürk’ün önderli?inde yapılan Milli Mücadele sonunda çizilmi? olduğu ve co?rafi konumu itibariyle stratejik önemine de?inilmeli; Türkiye’nin komşusu Orta Doğu ülkeleri arasında gerek ekonomik gerekse kültürel alanlardaki üstünlü?ünün Atatürk inkılabının bir sonucu olduğu belirtilmelidir.

  - Atatürk’ün 19 Mayıs Samsun’a çıkış? ile Kurtulu? Savaşının ba?lam?? olduğu vurgulanmalı Havza ve Amasya tamimlerinin kapsam ve sonuçlarına de?inilmeli; Kastamonu bahsinde ?apka ve kılık kıyafet değişikliklerinden söz edilmelidir. (Karadeniz bölgesi)

  - Marmara Bölgesi = Boğazların önemi, Lozan Antla?masının bu konudaki sonuçları ile daha sonra Boğazlara yeni statü getiren Montreux sözle?mesi anlatılmalıdır.

  - Ege Bölgesi = Kurtulu? savaş?nda bu bölgede yapılan muharebeler ve yunanlara karşı başarılar, Atatürk’le iliİkilendirilerek sonuçları vurgulanmalıdır.

  - İç Anadolu Bölgesi = Sivas kongresi ve önemi, Atatürk’ün Ankara’ya geli?i, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara’nın ba?kent oluğu, TBMM’nin açıl??? anlatılmalıdır.

  - Akdeniz Bölgesi = Atatürk’ün Hatay’a verdiği önem ve Hatay’?n anavatana katılmasıyla üzerinde durulmalıdır.

  - Doğu ve Güneydo?u Anadolu Bölgesi = Erzurum kongresi ve alınan kararların önem ve sonuçlarına yer verilmeli, bu yöre halkının Milli Mücadele sırasındaki kahramanlıklar?, Kahramanmara?, ?anl?urfa ve Gaziantep örnekleriyle açıklanmalıdır.

  - Nüfus ve yapıs? = Atatürk’ün eğitime verdiği önem, yeni Türk alfabesinin kabulü ve Okuma-yazma Seferberli?i üzerinde durulmalıdır.

  - Türkiye Ekonomisi = Lozan Barış Antla?mas? ile kapitülasyonların kaldırılmas? ve bunun ekonomik yönden sonuçları açıklanmalıdır. Atatürk’ün tarım ve endüstriyel alanlardaki gelişmelerin gereklili?i hususundaki görü?leri belirtilmeli ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan şeker ve dokuma fabrikaları gibi endüstriyel kurulu?ları örneklerle yer verilmelidir.

  - İkinci Anayurdumuz olan Türkiye’nin tarihinde dönüm noktas? olu?turan Malazgirt ve Miryekefalon savaşları anlatılırken, Kurtulu? savaş?mızın sonundaki Büyük Taarruz ve Ba?kumandan Meydan Muharebesinin önemine de de?inilmelidir.

  - Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıklar anlatılırken, yerine göre, en büyük kahraman Atatürk’le iliİki kurulmalıdır.

  - Geçmişteki denen Osmanlı zamanındaki Savaş, ıslahat, antla?ma ve siyasi olaylar anlatılırken, konusuna göre, Cumhuriyetimizdekilerle kar??la?tırmalar yapılmal?, Atatürk’ün üstün kişili?i vurgulanmalıdır.

  - Osmanlı döneminde kullanılmas? güç olan ar??n, dirhem, okka gibi uzunluk ve a??rlık birimleri ile ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılır, pratik metrik sistemin, gram ve kilogram ölçülerinin konulmasının Atatürk’ün emirleri ile gerçekleştirildi?i açıklanmalı ve bunların önemine de?inilmelidir.

  - Atatürk’ün şu sözleri ile dersler arasında ba?lant? kurulmalı ve çocuklara benimsetilmelidir: “ Bilim ve teknik için sınır yoktur.”, “ Hayatta en hakiki mür?it ilimdir.”, “ ?stikbal göklerdir.”, “ Hakiki rehberimiz ilim olacaktır.”

  - ?slam dinide bilgiye verilen önem ve yenilikler karşısında islam dini, sanat ve bilim hareketlerinin gelişmesinde Türklerin hizmetleri, Büyük Türk düşünürleri, Bilgi ve bilgin, konularında Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden; Bilimselcilik, Akılcılık, Çağdaşçılık, ilkeleri açıklanmal?; Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önem üzerinde durulmal?; Cumhuriyet döneminde kurulan kültür, bilim ve sanat kurulu?larından bahsedilmelidir.

  - Vatan sevgisi konusunda, Atatürk’ün vatan ve millet anlay??? açıklanmalıdır.

  - Türklerin tarih boyunca ?slama hizmetleri konusunda kurtulu? savaş? ve bu savaş?n ?slam’a kazandırdıkları üzerinde durulmalıdır.

  - Türklerin meydana getirdiği hayır kurumları için Atatürk zamanında Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verilen önem belirtilmelidir.

  - Birlik ve Beraberlik konusunda, Atatürk’ün Milli Birlik ve Beraberlik ilkesi açıklanmalıdır.

  - Çalışma konusunda Atatürk’ün kişili?i örnek alınmalıdır.

  - Din ve dünya ayrıl???, devlet ve demokrasi konuları Laiklik ilkesiyle açıklanmal?, Laikli?in dinsizlik olmadığı vurgulanmalıdır.

  - Öğrencilerin seviyelerine göre, Atatürk’ün ?slamiyet hakkında görü?leri veya Laiklik hakkında ödevler verilmelidir.

  - Bedensel faaliyetlerin düzenli ve tertipli ak??? uygulamalarında öğrencilere Atatürk’ün “ Spor bir medeniyet unsurudur ” ve “ Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözleri açıklanmalıdır.

  - Müzik dersi çerçevesinde, Atatürk ile ilgili marılara yer verilmeli, güftelerdeki anlamlar, Atatürk’ün kişili?i, ilke ve görü?leriyle ba?da?tırılmalıdır.

  - istiklal Mar??’nın anlam ve önemi öğrencilere kavratılmalıdır.

  - Kabiliyeti bilinen öğrencilere Atatürk, Yurt, Bayrak konularında marı güfteleri yazmaları sa?lanmal?, ödül ve peki?tireçlerle te?vik ve katılım sa?lanmalıdır.

  - Yeri geldikçe Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler öğretilmelidir. ?mkanlar ölçüsünde Atatürk’le ilgili müzik eserleri dinletilmelidir.

  - Türk bayrağı resmi çizdirilirken, istiklal Mar??, Atatürk’ün ba??msızlık ilkesi üzerinde durulmalıdır.

  - Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye ile Türk halkının durumu çizilen mukayeseli kompozisyonlara uyarlanmalıdır.

  - Okullardaki Atatürk köşelerinin düzenlenmesinde, köşede yer alacak Atatürk resimlerinde öğrenci katkıs? sa?lanmalıdır.

  Velhasıl, sadece programda yer alan basit konular ve sadece Türkçe ve Hayat Bilgisi (Sosyal Bilgiler) dersleri ile Atatürkçülük konusunun kavratılmas?, yeterli değildir. Öğrenciler, Atatürkçülü?ü değil sadece Mustafa Kemal’i tanımakta, O’nu bilmektedir. Yurdumuzu düşmanlardan savaşarak kurtarm??, Cumhuriyeti kurmuş ve ?uan Anıtkabir’de yatmaktadır. Sadece hayatının bir kısmıyla yetinen öğrencilerin Atatürkçülük gibi kendilerini geleceğe yöneltip hazırlayacak mühim bir etkenden uzak kalmaları üzüntü verici ve gelecek için oldukça dü?ündürücüdür. Atatürk’ün kişili?i ve kişilik özellikleri, ülkenin ?. Dünya savaş? sonrası durumu sırasında Atatürk’ün takındı?? tavır, Atatürk’ün fikir ve düşünce hayatı, Atatürk’ün Türk Milleti ve geleceği için yaptığı çalışmalar?, inkılaplar?, eserleri, Atatürk’ün birbirinden değerli ilkeleri ve bunları tamamlayıc? ilkeleri, Atatürk’ün öğrencilerin anlayaca?? seviyeye indirgenmi? görü?leri ve sözleri çocuklara kavratılmalıdır.

  Atatürk’ü, çocuklar, Malkoçoğlu veya Battalgazi filmlerinde izledikleri gibi algılamamal?, O’nun bir fikir, ilim, edebiyat, sanat, devlet adamı olduğunu anlamal?, böyle kavramaları sa?lanmal?, ilke ve inkılaplarını ya?maları sa?lanmal?, gereken yerlerde uygulanmalıdır.

  ATATÜRKÇÜLÜK ?LKELER?

  Atatürkçülük, Türkiyenin gerçeklerinden doğmuş bir düşünce sistemidir. Türk milletinin iredesiyle olu?mu?, tarihi bir gelişmenin ürünüdür. Atatürkçülük, her şeyden önce millete haklarını tanıma ve tanıtmadır; millet egemenli?inin ifadesidir. Atatürkçülük bir kurtulu?tur, milletçe ba??msızl??a kavu?madır.

  Atatürkçülük, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmadır, batılıla?madır;bir diğer anlamda da modernle?medir; hür düşünceyi temsil eder, hürriyet ve demokrasi anlay???dır.

  Atatürkçülük, modern bir toplum hayatı yaşama demektir; laik bir düzen kurma, müsbet bilim zihniyetiyle devleti yönetmedir. Bu iki anlamıyla Atatürkçülük, Türk toplumuna uygun sosyal ve siyasal kurumları kurma ve modern toplum olma demektir.

  Atatürkçülük ilkelerini “Temel ?lkeler” ve “Bütünleyici ?lkeler” olmak üzere iki grupta değerlendirmekteyiz. “Temel ?lkeler”: Cumhuriyetçikik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve ?nkılapçılıktır. “Bütünleyici ?lkeler” ise: Milli Egemenlik, Milli Ba??msızlık, Milli Birlik ve Bereberlik, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, Çağdaşla?ma, Bilimsellik ve Akılcılık, insan ve insanlık sevgisidir.

  ATATÜRK’ÜN KEND? ?FADES?YLE ?LKELERİNİN TANIMI

  I.TEMEL ?LKELER

  1-Cumhuriyetçilik:

  Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.(1924)

  Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet ?ekli demektir. (1933)

  Cumhuriyet, yüksek ahlaki de?er ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir… (1925)

  Bugünkü hükümetimiz, devlet teİkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendili?inden yaptığı bir devlet ve hükümet teİkilatıdır ki, onun ad? cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmam??tır. Hükümet millet ve millet hükümettir. (1925)

  2-Milliyetçilik:

  Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930)

  Diyarbakırl?, Vanl?, Erzurumlu, Trakyal?, hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır. (1923)

  Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana?? Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923)

  3-Halıkçılık:

  ?ç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esas? Anayasamızla tespit edilmi?tir. (1921)

  Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921)

  Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan olu?mu? değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için i?bölümü itibarıyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923)

  4-Devletçilik:

  Devletçili?in bizce anlamı ?udur: kişilerin özel te?ebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadı??nı göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936)

  Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. (1930)

  Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara kar???lmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da ba??bo? değildir. (1937)

  5-Laiklik:

  Laiklik, yalnız din ve dünya i?lerinin ayrılmas? demek değildir. Bütün yurtta?ların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930)

  Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtı?? için, gerçek dindarl???n gelişmesi imkanını temin etmiştir. (1930)

  Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Dü?ünü?e ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din i?lerini, millet ve devlet i?leriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. (1926)

  6-?nkılapçılık:

  Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görü?leriyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. (1925)

  Biz büyük bir inkılap yeptık. Memleketi bir ça?dan alıp yeni bir ça?a götürdük. (1925)

  II- BÜTÜNLEY?C? ?LKELER

  1-Milli Egemenlik:

  Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir; milletin kayıtsız ?artsız egemenli?idir. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek e?itli?in ve adaletin sa?lanmas?, istikrarı ve korunmas? ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenli?i sa?lam?? bulunmasıyla devamlılık kazanır. Bundan dolay? hürriyetin de, e?itli?in de, adaletin de dayanak noktas? milli egemenliktir. (1923)

  2-Milli Ba??msızlık:

  Tam ba??msızlık denildi?i zaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam ba??msızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde ba??msızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün ba??msızl???ndan mahrumiyeti demektir. (1921)

  Türkiye devletinin ba??msızl??? mukaddestir. O ebediyen sa?lanm?? ve korunmu? olmalıdır. (1923)

  3-Milli Birlik ve Beraberlik:

  Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. (1919)

  Biz milli varlığın temelini, milli Şuurda ve milli birlikte görmekteyiz. (1936)

  Toplu bir milleti istila etmek, daima da??nık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir. (1919)

  4-Yurtta Sulh (Bar??), Cihanda Sulh:

  Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. (1931)

  Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakisinde en esaslı amil olsa gerekir. (1919)

  Sulh milletleri refah ve saadete eri?tiren en iyi yoldur. (1938)

  5-Çağdaşla?ma:

  Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, mesut ve müreffeh kılmaya çal??aca??z ve bunu yapmaya mecburuz. (1925)

  Biz bat? medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1926)

  6-Bilimsellik ve Akılcılık:

  a) Bilimsellik: Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. (1924)

  Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttu?u me?ale, müspet bilimdir. (1933)

  b) Akılcılık: Bizim, alık, mantık, zekayla hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. (1925)

  Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. (1926)

  7-İnsan ve insanlık Sevgisi:

  İnsanları mesut edece?im diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. İnsanları mesut edecek yegane vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, kar??lıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. (1931)

  Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. (1936)

  “Mustafa Kemal Atatürk” için 32 cevap

  1. beyza diyor ki:

   saat dokuz u be? geçe atam dolma bahçedegözlerini kapam?? bütün dünya a?lam?? doktor doktor kalk sana lambalar? yaksana atam elden gidiyo***

  2. ya?mur diyor ki:

   bence o kadar güzel değil kim yaptıysa daha duygulandırıc? yapabilirdiiii

  3. ayça diyor ki:

   bencede ya?murun dediği gibi daha ?üsel olabilirdi benim işime yaramad?:(

  4. cagr? diyor ki:

   cok güzel

  5. alara diyor ki:

   çok uzun hiç bi işime yaramad? yinede tık aradıpım şeyden fazlasın? buldum ama bi aradığım yok

  6. G?ZEM M?NA diyor ki:

   çok güzel olmuş kim yaptıysa eline sa?lık
   bütün arkadaşlarıma bu siteyi söyleyeceğim

  7. B:$R@ diyor ki:

   ben şarkılara girmi?tim başka bişey çıkt?
   ama yinede çok güzel

  8. emre diyor ki:

   saat dokuza be? geçe atam dolma bahçede gözlerini kapam?? bütün dünya a?lam?? doktor doktor kalksana lambalar? yaksana atam elden gidiyor bi çaresine baksana uzun uzun kafaklar dökülüyor yapraklar ben atama doymadım doysun kara topraklar

  9. janin diyor ki:

   güzel bu site beğendim

  10. samet diyor ki:

   site güzel ama ben şarkı arıyorum

  11. melisa diyor ki:

   cok sağolun ödevime çok ama çok yardımcı oldunuz teşekkürler

  12. merve diyor ki:

   siteniz çok güzel çocukların derslerinde siteniz yardımcı olur hoşçakalın

  13. hilal diyor ki:

   ilk olrak maerhaba gerçekten muhteşem bir site biz çocuklar için yani ev ödevlerimizde veya performans ödevlerimizde bize yardımcı olacak bir site

  14. ruveyda diyor ki:

   bence hiç güzel değil ödevime hiçte yardımcı değil ben şarkı istıyorumm

  15. sevgi diyor ki:

   sizin sitenizi çok beğendim süper ödevime yardımcı oldu çok ama çok tesekkür ederim sitenizi herkese tavsiye ederim görüşmek üzere…

  16. can diyor ki:

   atatürküm benim seni çok seviyoruz seni unutmıyıcaz…siteniz çok güzel çok yararl?
   herkese öneririm özellikle alev doğan sevgi uluözen ve betül yiğite öneririm çünkü onlar benim ilk a?klarım

  17. vaderesa diyor ki:

   dersi için gerekli ama beni tutmz benim için kra tv yaz googleye ve kral tv videosuna tıkla en a?a??ya in kon? ve konuş oley internet ve keral tv ya?asın kötülük müti?im ben ve kelto?

  18. ?eyma diyor ki:

   fazla begenmedim sarkı mar? ve türküde eklenebilirdi.

  19. selin diyor ki:

   fazla begenmedim şekerim yaaaaaaaaaaaaaa

  20. mustafa diyor ki:

   ben şahsen bu atatürk ü seviom ama bide birini
   seviom ad? ?uheda

  21. sinem diyor ki:

   bence cok guzel bir yazi olmus beyenmeyenler bi daha da acmasin sarkiyi burda degil baska sitelerden arayip bulun ve herseyin duygusali gerekmez beyenmiyorsaniz buyrun kendiniz yazin

  22. ceren diyor ki:

   çok beğendim beğenmiyenler bence bidaha açmasın hiç bir siteden açmasın sıkıyosa kendileri daha güzelini yazsınlar yaz? çok güzel olmuş yazanların ellerine sağlık çok güzel yaz? olmuş harika mükemmel(:çook güzel olmuş

  23. eren demir diyor ki:

   ATAM SN ÇK BYKSN SNDN BYK YOK BURADA

  24. ecem diyor ki:

   ödevime çok yardımcı olduğunuz için size çok teşekür ederim[MUSTAFA KEMEL ATATÜRK]

  25. ecem diyor ki:

   ödevime çok yardımcı olduğunuz için size çok teşekür ederim[MUSTAFA KEMEL ATATÜRK] YAZDI?INIZ ŞARKI ÇOK GÜZEL SİZ B?Z?M YURDUMUZU KURTARDINIZ AMA BEN SİZ? KURTARAMADIM.[DERSİM?Z ATATÜRK VE VEDA F?LMİN? SİZİN ÇEKMEN?Z? ?STERDİM AMA OLMADI ??TE HAYAT BU ELDEN NE GEL?R...]

  26. hatice diyor ki:

   kızim daha kemal yazmay? bilmion bide laf konuştu?unu sanıyon ecem misin nesin

  27. sercan diyor ki:

   yha nerde ki benim de ödevim var nasıl bulacambilmiyorum ki

  28. rojda diyor ki:

   harika bir site benim ödevimde yardımcı olmasa bile birçok bilgi edindim ve gayet net ve açıkt? bence süper bir siteydi ama bence atatük ile ilgili daha çok bilgi ve birazda e?itici oyunlar konulmasın? tercih ediyorun bu siteyi sevmeyenler bir daha girmezler olur biterr.
   güzel site haaa……..

  29. sercan diyor ki:

   çok güzel olmuşta öğretmen böle istemedi ama ben bunu performans ödevime yazacam olmaz ki bu ama yha:

  30. son diyor ki:

   sen kaça gidion yha

  31. talha diyor ki:

   ataturk içki içiom? solım ama gende onu çokkk seviyoruz o bizi kurtardi

  32. melek diyor ki:

   ATATÜRK tek bu vatanı kurtarmadı bir çok yenilikler yaptı savaşlara katıldı ATATÜRK içki de sigarada içiyordu atta ATATÜRK çocukları da seviyordu.

  Bir Cevap Yazın